Disclaimer

PRIVACYVERKLARING

Algemene verklaring inzake elektronische verwerking-website (versie april 2019)

 

TOEPASSINGSGEBIED

 

De hieronder vermelde privacyverklaring is van toepassing op de website https://pclktt.be en de diverse subdomeinen en pagina’s die hieronder ressorteren.

Inhoudelijk gaat het voornamelijk over het verzamelen en het gebruik van de gegevens.

 

De bescherming van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Belgische wet van 30 juli 2018 (Belgisch Staatsblad van 5 september 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

 

Door het gebruik van de bovengenoemde website gaat u akkoord met de voorwaarden, bepalingen en mededelingen die in deze privacyverklaring worden beschreven.

 

Deze privacyverklaring kan worden geüpdatet als gevolg van gewijzigde wetgeving ter zake. U wordt dan ook aangeraden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte blijft van de wijze waarop uw informatie wordt beschermd.

 

HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

 

De website verzamelt automatisch informatie over uw computer (hardware en software). Deze informatie kan bevatten: uw IP-adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en website adressen. Deze lijst is niet beperkend.

 

Tafeltennis Limburg-Kempen raadt u aan om ook de privacyverklaringen van de websites die u bezoekt vanaf de website https://pclktt.be aandachtig te lezen zodat u weet hoe die websites uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

Tafeltennis Limburg-Kempen draagt geen verantwoordelijkheid voor de privacyverklaringen of voor de inhoud van andere websites.

 

Tafeltennis Limburg-Kempen houdt bij welke website en pagina’s door gebruikers bezocht worden in de website https://pclktt.be. Hiermee wil Tafeltennis Limburg-Kempen bepalen welke diensten en pagina’s het populairste zijn. Deze data worden gebruikt om de tevredenheid van de gebruikers van de website te verhogen.

 

Tijdens een bezoek aan deze website kunnen automatisch zogenaamde cookies op de harde schijf van uw computer of device worden geplaatst. Deze gegevens helpen ons om onze website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruikers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf of device verwijderen en cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of de helpfunctie van uw internetbrowser voor meer details hierover. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de website instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de website. Verder wordt Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van het aantal bezoekers en de bezochte pagina’s op de site. Voor meer informatie over de gegevens die Google verzamelt, en hoe deze cookies uit te schakelen verwijzen wij u naar de privacypagina van Google.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Tafeltennis Limburg-Kempen of derden toe. De foto’s, films, teksten en tekeningen zijn eigendom van hun respectieve eigenaar. Waar mogelijk zal de juiste accreditatie worden gegeven of de bron worden weergegeven op dezelfde pagina.

Ten aanzien van het bovenstaande zullen foto’s, films, teksten en tekeningen worden verwijderd, onmiddellijk na ontvangst van een verzoek en/of aanmelding door de eigenaar, wanneer er sprake is van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten.

De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tafeltennis Limburg-Kempen de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

 

INFORMATIE OP DE WEBSITE

 

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden bevatten. Tafeltennis Limburg-Kempen streeft ernaar om de informatie zo volledig en juist mogelijk te verstrekken. Tafeltennis Limburg-Kempen staat niet in voor de juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Tafeltennis Limburg-Kempen vzw is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site zouden kunnen voorkomen en wijst alle aansprakelijkheid af voor enigerlei schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Tafeltennis Limburg-Kempen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

 

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Tafeltennis Limburg-Kempen heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Tafeltennis Limburg-Kempen houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

 

LINKS NAAR DEZE SITE

 

Het aanleggen van hyperlinks naar deze website is toegestaan en wel voor alle pagina’s van deze website.

 

 AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

 

De website en hierop geleverde informatie van Tafeltennis Limburg-Kempen worden verleend op een “as is” en “zoals beschikbaar” basis. Behoudens ingeval van zware of opzettelijke fout is Tafeltennis Limburg-Kempen in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van deze website, en/of enige site waartoe deze site leidt.

 

CODE ONWETTIGE, ONGEPASTE EN/OF SCHADELIJKE INHOUD

Niet-toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er onder mee toe:

  • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan Tafeltennis Limburg-Kempen, aan de met Tafeltennis-Limburg-Kempen verbonden clubs, leden van Tafeltennis Limburg-Kempen of enige andere derde.
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • De website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke specifieke gedragscode(s) en kennisgevingen die op de sites waartoe verwezen wordt gepubliceerd zijn.
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van enig illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enigerlei wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen, racistisch of bedreigend karakter).
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tafeltennis Limburg-Kempen.

 

Als gebruiker of bezoeker van de website verbindt u zich ertoe om geen inhoud zoals hierboven beschreven, te verspreiden of  om niet deel te nemen aan de verspreiding van dergelijke inhoud.

 

Bij miskenning door u van de intellectuele rechten of andere rechten van Tafeltennis Limburg-Kempen of derden verbindt u zich ertoe Tafeltennis Limburg-Kempen of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of aanspraken van Tafeltennis Limburg-Kempen of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 

De Belgische wetgeving is van toepassing op de website van Tafeltennis Limburg-Kempen met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgische internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Limburg bevoegd.

 

Meer informatie inzake de wet op de bescherming van de persoonsgegevens is te vinden op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.